〉Các Thông tư hướng dẫn
STT SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH NỘI DUNG
1 12/2024/TT-BGTVT  15/05/2024

Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam

2 10/2024/TT-BGTVT 10/04/2024

Sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

3 05/VBHN-BGTVT 08/03/2024

Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

4 03/2024/TT-BGTVT 21/02/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

5 39/2023/TT-BGTVT 25/12/2023

Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

6 19/2021/TT-BGTVT 14/09/2021 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải
7 03/2020/TT-BGTVT 21/02/2020 Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển việt nam
8 55/2019/TT-BGTVT

31/12/2019

Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động việt nam
9 40/2019/TT-BGTVT

15/10/2019

Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
10 35/2019/TT-BGTVT

09/9/2019

Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển
11 10/2019/TT-BGTVT

11/03/2019

Thông tư quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
12 41/2017/TT-BGTVT 14/11/2017 Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
13 23/2017/TT-BGTVT 28/07/2017 Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển việt nam
14 27/2016/TT-BGTVT 12/10/2016 Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
15 75/2015/TT-BGTVT 24/11/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải
16 12/VBHN-BGTVT 03/11/2015 Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
17 61/2015/TT-BGTVT 02/11/2015 Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa
18      
19      
20      
21      
22