Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải

Ngày 14/9/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

Thông tư gồm 3 chương, 8 điều quy định về tổ chức, hoạt động và phạm vi hoạt động của Cảng vụ hàng hải. Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải và áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

Theo đó, một Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại một hoặc nhiều cảng biển và khu vực quản lý được giao; Tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải phải tuân thủ quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Thông tư này, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cảng vụ hàng hải là cơ quan trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý được giao. Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý; kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân tại cảng biển và khu vực quản lý…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021 và bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

Toàn văn Thông tư xem dưới đây:

error: Content is protected !!