Hệ thống quản lý chất lượng TCVN-ISO 9001 : 2015
STT TÊN THỦ TỤC VĂN BẢN QPPL CƠ QUAN THỰC HIỆN GHI CHÚ
1 QT.PC-TT-ATANHH.01 Quy trình thủ tục tàu biển nhập cảnh. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
2

QT.PC-TT-ATANHH.02 – Quy trình thủ tục tàu biển xuất cảnh.

TNghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
3 QT.PC-TT-ATANHH.03 – Quy trình thủ tục tàu biển quá cảnh. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
4 QT.PC-TT-ATANHH.04 – Quy trình thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
5 QT.PC-TT-ATANHH.05 – Quy trình thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
6 QT.PC-TT-ATANHH.06 – Quy trình thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
7 QT.PC-TT-ATANHH.07 – Quy trình thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng nước cảng biển. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
8 QT.PC-TT-ATANHH.08 – Quy trình thủ tục tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh … Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
9 QT.PC-TT-ATANHH.9 – Quy trình thủ tục tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh… Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
10 QT.PC-TT-ATANHH.10 – Quy trình tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
11 QT.PC-TT-ATANHH.11 – Quy trình tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng để đến cảng biển khác của Việt Nam. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
12 QT.PC-TT-ATANHH.12 – Quy trình chấp thuận tiến hành các hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
13 QT.PC-TT-ATANHH.13 – Quy trình chấp thuận thực hiện sửa chữa, vệ sinh tàu thuyền hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác trong vùng nước cảng biển nếu có ảnh hưởng đến phương án phòng, chống cháy nổ. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
14 QT.PC-TT-ATANHH.14 – Quy trình xác nhận trình kháng nghị hàng hải. Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
15 QT.PC-TT-ATANHH.15 – Quy trình phê duyệt phương án bảo đảm An toàn hàng hải. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
16 QT.PC-TT-ATANHH.16 – Quy trình chấp thuận tiến hành tháo bỏ niêm phong hoặc việc bơm thải các chất thải, nước bẩn qua những van hoặc thiết bị của tàu thuyền. Nghị định số 58/2017/NĐ- CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
17 QT.PC-TT-ATANHH.17 – Quy trình đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo. Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT; Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
18 QT.PC-TT-ATANHH.18 – Quy trình phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm. Nghị định số 05/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
19 QT.PC-TT-ATANHH.19 – Quy trình thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển. Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
20 QT.PC-TT-ATANHH.20 – Quy trình phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông. Nghị định số 159/2018/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
21 QT.PC-TT-ATANHH.21 – Quy trình ứng cứu sự cố cháy nổ và sự cố tràn dầu.  Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
22 QT.PC-TT-ATANHH.22 – Quy trình thủ tục cho phép chạy thử đối với tàu thuyền. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
23 QT.PC-TT-ATANHH.23 – Quy trình công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải. Thông tư số 07/2015/TT-BGTVT Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
24 QT.PC-TT-ATANHH.24 – Quy trình tạm giữ, chấm dứt việc tạm giữ tàu biển. Nghị định số 58/2017/NĐ- CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử
25 QT.PC-TT-ATANHH.25 – Quy trình thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển/Thả tàu biển đang bị bắt giữ. Nghị định số 58/2017/NĐ- CP Cảng vụ hàng hải Bình Thuận Quy trình thủ tục điện tử