Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải tại các cảng biển và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình Thuận – Ninh Thuận tại khu vực Vĩnh Tân – Cà Ná và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

error: Content is protected !!