Quyết định số 814/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành giá tối đa dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển Việt Nam

[pdfjs-viewer url=”https://cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn/wp-content/uploads/2024/07/QD-814-GIA-TOI-DA-HOA-TIEU.pdf” attachment_id=”6862″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!