STT TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI THÔNG TIN
1 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh Tại đây
2 Công ty TNHH Hà Lộc Tại đây
3 Công ty TNHH Xử lý Môi trường sạch Việt Nam Tại đây