STT Công ty niêm yết giá Website
Tải niêm yết giá
1 Nghị định số 146/2016/NĐ-CP quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển  
2

Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

 
3

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX

https://pilotco9.com.vn/

Giá dịch vụ hoa tiêu
4

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I

https://www.pilotco1.com/

Giá dịch vụ hoa tiêu
5

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

https://pilotco8.com.vn/

Giá dịch vụ hoa tiêu
6

Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân

https://vinhtanport.com/

Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến tại cảng biển
7

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

https://www.vinhtantpc.com.vn/

Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến tại cảng biển
8

Công ty TNHH Cảng Thương Chánh

https://cangvantaiphanthiet.com.vn/

Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến tại cảng biển
9

Ban quản lý Cảng Phú Quý

https://sgtvt.binhthuan.gov.vn/

Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến tại cảng biển
10

ng ty Cổ phần cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná

https://trungnamgroup.com.vn/

Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến tại cảng biển
11

Công ty TNHH Dương Đông – Bình Thuận

https://duongdong.com.vn/ 

Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến tại cảng biển
12

Công ty Cổ phần vận tải Xăng dầu và hàng hóa PACIFIC

https://pptsg.com.vn/

Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
13

Công ty TNHH Hàng hải Long Beach báo giá cước lai dắt tại khu vực Bình Thuận

https://lbmc.com.vn/

Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
14

Công ty Cổ phần Hàng hải Tân Cảng miền Bắc

https://tcm.net.vn/

Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển