Về việc thiết lập đường dây nóng của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Thực hiện Văn bản số 3283/CHHVN-VTDVHH ngày 12/08/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải. Căn cứ tình hình thực tế tại khu vực quản lý đơn vị, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo số điện thoại trực đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh, hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại khu vực cảng biển trong quá trình vận chuyển hàng hóa, cụ thể như sau:

Số điện thoại bàn: 02523. 822.353

Số điện thoại di động: 0915. 051. 838

Đề nghị các doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại khu vực cảng biển khi gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình vận chuyển hàng hóa xin vui lòng gọi về số điện thoại nêu trên.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo đến các doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện và các tổ chức, cá nhân được biết, phối hợp.

error: Content is protected !!