QT.PC-TT-ATANHH.17 – Quy trình đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fcangvuhanghaibinhthuan.gov.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2F17.QT.PC-TT-ATANHH.17.VAN-TAI-HANH-KHACH-BO-RA-DAO.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!