Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải

[pdfjs-viewer url=”https://cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Nghi-dinh-742023.ND-CP.pdf” attachment_id=”5758″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!