Mẫu số 03 Đơn đề nghị đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước

Download file word [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fcangvuhanghaibinhthuan.gov.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FMau-so-03-Don-de-nghi-doi-ten-cang-bien-cang-dau-khi-ngoai-khoi-ben-cang-cau-cang-ben-phao-va-khu-nuoc-vung-nuoc.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!