Quyết định 1579.QĐ-TTg – Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fcangvuhanghaibinhthuan.gov.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FQuyet-dinh-1579.QD-TTg-Phe-duyet-Quy-hoach-tong-the-phat-trien-he-thong-cang-bien-Viet-Nam-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-2050-7.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!