Quyết định số 1362/QĐ-CHHVN ngày 20/10/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Cục Hàng hải Việt Nam trong thi hành công vụ, nhiệm vụ

Ngày 20/10/2021, Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1362/QĐ-CHHVN Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Cục Hàng hải Việt Nam trong thi hành công vụ, nhiệm vụ.

Ban hành kèm theo Quyết định này ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Cục Hàng hải Việt Nam trong thi hành công vụ, nhiệm vụ.

Quy tắc này quy định các chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ phù hợp với nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội; xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả. Nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng Làm cơ sở để giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, thực thi nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội đối với công chức, viên chức, người lao động.

Quy tắc này cũng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ. Thực hiện tốt phương châm “4xin” và “4 luôn”. Quy định và hướng dẫn các quy tắc nền tảng, những chuẩn mực đạo đức ứng xử của công chức, viên chức, người lao động là căn cứ để cơ quan, đơn vị, tổ chức xem xét, đánh giá, khen thưởng hoặc xử lý trách nhiệm khi công chức, viên chức, người lao động thực hiện hoặc vi phạm quy tắc ứng xử trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Toàn văn Quyết định vui lòng xem dưới đây:
error: Content is protected !!