Cảng vụ hàng hải Bình Thuận ban hành Quyết định số 887/QĐ-CVHHBT ngày 23/9/2021 về việc ban hành Phương án điều động tàu thuyền và ứng phó với bão…

Cảng vụ hàng hải Bình Thuận ban hành Quyết định số 887/QĐ-CVHHBT ngày 23/9/2021 về việc ban hành Phương án điều động tàu thuyền và ứng phó với bão trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình Thuận – Ninh Thuận tại khu vực Vĩnh Tân – Cà Ná.

Toàn văn Quyết định vui lòng xem dưới đây:
error: Content is protected !!