• Điện thoại: (+84-252) 3822353
  • Fax: (+84-252) 3830315
  • Đường dây nóng: (+84)915051838
STT
Tên văn bản
Tải về
Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.
Triển khai thực hiện Thông tư số 74/TT-BTC ngày 30/8/2021 của Bộ Tài chính
Triển khai thực hiện Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
V/v: Triển khai thi hành Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn.
Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận ban hành Nội quy cảng biển tỉnh Bình Thuận và Cà Ná - tỉnh Ninh Thuận.
V/v: Bản gốc tiếng Anh và bản dịch tham khảo tiếng Việt của Nghị quyết MEPC.326 (75) và MEPC.327(75) và Quyết định số 452/QĐ-BGTVT
Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.
V/v: Triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp vận tải hành khách.
Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Thông tư của của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra tàu biển
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quy định bảo trì công trình hàng hải
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
Trang 1 / 3